• Pazartesi - Cuma: 9:00 - 18:00
  • +90 216 508 11 13
  • info@vizyonvip.com

  Kvkk Aydınlatma Metni

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1- Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

  Kişisel verilerin korunması VİZYON VİP GROUP için önemli bir konudur. VİZYON VİP GROUP veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin VİZYON VİP
  GROUP tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmekte ve kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

  Tanımlar: İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar;
  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
  Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
  Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder

  2- Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

  Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve
  ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden,

  1. Teklif verme süreci, şirketimizin tanıtımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri, web siteleri ziyaretlerinin ölçümlenmesi sebepleriyle toplanan ad-soyad, iletişim bilgileri, çerezler, ses kaydı, IP
  numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri;

  – Şirketimizin ticari faaliyetlerinin tanıtımı, reklam ve kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve yukarıda belirtilen faaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için ücret teklifi talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi,
  – Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütülmesi,
  – Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirmesi,
  – Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam,iletişim faaliyetlerinin yapılması,
  – İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazlara yüklenen çerezler aracılığıyla eğilimlerin anlanması, analiz edilmesi, web sitesinin yönetilmesi, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinilmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplanması ve web sitemizde yer alan çerez politikasında açıklanan diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, (Bu verilerinizin işlenmesi için, Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya telefon uygulamasını kullandığınızda bilgi toplayan ve  saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir.

  2. Şirketimizin faaliyet alanına giren sözleşmelerin ifası nedeniyle ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve
  kurumsal iletişim bilgileri, alarm ve güvenlik raporları;

  – Tesis yönetimi, danışmanlık, temizlik, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi, Sözleşme konusu hizmetlerin ifası,
  – Hizmetlerinin ifası esnasında gerçekleşen istenmeyen olayların, suç teşkil eden veya suç teşkil edebileceği muhtemel durumların yetkili idari ve adli mercilere bildirilmesi,
  – Tesis Yönetimi, Danışmanlık hizmeti verilen yerlerde müşteri adına ziyaretçi ve çalışan verilerinin toplanması,
  – Sözleşmenin ifası sırasında yerine getirilmesi gereken site ve alışveriş merkezi yönetimi, kiracılar ile ilgili işlerin yapılması, sözleşmelerin imzalanması, aidat toplanması, toplanan aidatların raporlanması, yasal takiplere geçilmesi, bağımsız bölümlerdeki teknik arızalara müdahale edilmesi gibi işlerin ifası,
  – Sunulan hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
  – Müşteri yetkilileri ile irtibat/iletişim sağlanması, iş/proje referansı olarak kullanılması,
  – Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplere yönelik bilgi verilmesi

  3. İdari, mali, hukuki ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri;

  – Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin sağlanması için kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri takibi,
  – Çalışanlarımıza karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, asıl işveren – alt işveren ilişkileri kapsamında müşterilerimize karşı gereken yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
  – İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
  – Gerek yasal merciler, gerek zorunlu ve gerekse ihtiyari iç ve dış denetimlerin yapılabilmesi için gereken bilgilerin sağlanması,
  – Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği,
  – 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimi sağlanması,
  – Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonların ve hukuki operasyonların yönetilmesi,
  – Dava ve icra takipleri ile diğer hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,
  – Resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması, amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

  Müşterilere ait kişisel veriler, VİZYON VİP GROUP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş
  süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerçek
  kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

  4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

  Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz
  ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda
  işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

  5- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız; VİZYON VİP GROUP’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

  a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) işlenmişse bilgi talep etme,
  c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;
  – yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize İnsan Kaynakları departmanı dikkatine iletebilir,
  – şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,
  – güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden kisiselverilerim@vizyonvip.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  6- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

  Kişisel verilerin korunması VİZYON VİP GROUP için değerli bir konudur. VİZYON VİP GROUP kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu bu taahhüt kapsamında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, VİZYON VİP GROUP bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

  7- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

  Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

  8- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi 

  İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

  9- Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

  VİZYON VİP GROUP işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnin’de değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin https://www.vizyonvip.com/ sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.